מדיניות פרטיות

מבוא

חברת שמואל ברוך יזמות ובניה בע"מ, ו/או מי מטעמה, מכבדת את פרטיות לקוחותיה, בכל השירותים הניתנים על ידה, הן של המשתמשים הנכנסים לאתר, או המשתמשים בשירותים המוצעים על ידה.

הנך מתבקש לקרוא בעיון את מדיניות הפרטיות שלהלן, בטרם תעשה כל שימוש באתר החברה ו/או בשירותים המוצעים הניתנים באתר.

מדיניות הגנת פרטיות זו הן כמוגדר להלן או בתנאי השימוש מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר https://www.sbaruch.co.il וכפופה להוראותיו ("תנאי השימוש").  

הגלישה והשימוש באתר ו/או הזמנת המוצרים מהאתר (להלן: "השימוש באתר")  כפופה למדיניות הפרטיות ומהווה הסכמה בלתי מותנית על ידך  להוראות ו/או התנאים המצוינים במדיניות הפרטיות דנן. ככל ואינך מסכים לאמור במדיניות הפרטיות במלואם וללא סייג, אנא הפסק מיד את גלישתך באתר ולא לעשות בו כל שימוש.

הסכמה

אינך מחויב למסור מידע אישי עפ"י החוק.

השימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות הגנת פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות תנאי השימוש והוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (כולם ביחד: "המסמכים המחייבים").

הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לחברה, נמסר מרצונך החופשי, כדי שנוכל לספק עבורך את שירותי האתר, וכן, הינך מסכים כי המידע שמסרת לנו ישמר ע"י החברה בהתאם למטרות המפורטות לעיל.

 מסירת פרטים לאתר

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים או מידע אישי. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר כגון רישום לאירועים שעורכת החברה, רישום רשימת תפוצה/רשימת דייור של החברה, יצירת קשר עם החברה בטפסים/רישומם מקוון שבאתר – עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים אישיים כגון שם מלא, טלפון, נייד, דוא"ל, כתובת וכו'.

חלק מהשירותים באתר חברת שמואל ברוך יזמות ובניה בע"מ (להלן:"החברה") דורשים הזדהות. בעת ביצוע פעולות באמצעות האתר, כגון עיון במגוון הפרויקטים המופיעים באתר, יתועדו פרטי קריאתך. כמו כן, במדורים ובשירותים נוספים באתר תתבקש למסור פרטים אישיים.

לצורך שימושך באתר  עליך למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. שכן מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לרבות לסכל את השלמת הביצוע של הזמנתך וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר איתך ולבצע משלוח. ככל ופרטיך השתנו, עליך לעדכנם באופן מקוון באתר.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת שימושך באתר, החברה עשויה לאסוף מידע על תכנים שיצרת ו/או מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך וכדומה. ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר. האיסוף של המידע יכול שיעשה אף באמצעות מזהים טכנולוגים המוטמעים בציוד שאתה משתמש בו ו/או בשירותים טכנולוגים בהם אתה עושה שימוש כגון: כתובת IP.

השימוש במידע

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש שלך באתר, יישמרו במאגר מידע הלקוחות של החברה בפנקס מאגרי המידע. השימוש באתר ו/או מתן הסכמתך לאיסוף ועיבוד המידע תחת תנאי מדיניות הפרטיות מעידים על כך כי הנך מסכים שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וכן למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר ובכלל זה לצפות בפרטיך, לבצע פעולות באופן עצמאי בערוצים הדיגיטליים כגון שירות לקוחות מקוון, הזמנות מוצרים וטכנאי וכיו"ב;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית; כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיך ולמטרה זו, יצירת פרופילים של לקוחות וניטור פעולות משתמשים באתר;
 • ליצירת הקשר אתך כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך;
 • כדי לערוך מעת לעת סקרים ומשאלים;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לצורך ניתוח ומקר סטטיסטי ולצורך התאמה, פיתוח ושיפור האתר ושרותיו.
 • לצורך ניהול לקוחות על ידי החברה
 • לשם זיהוי, מניעה וטיפול בבעיות טכניות.
 • לשם התאמת האתר להעדפותיך ולמאפיינך האישיים.
 • לשם פיקוח על בטיחות ואבטחת האתר.
 • לשם מניעת מעשי הונאה או פעילות אסורה וכן לצורך אכיפת תנאי השימוש באתר.
 • לצורך פעילות שיווקית ומכירתית
 • לצורך מתן שירות ומידע לגולשים באתר וללקוחות.
 • כדי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות חוק הגנת הפרטיות – התשמ"א-1981 וכל דין רלוונטי אחר;
 • משלוח מסרים פרסומיים (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) וזאת באמצעים הקבועים בחוק ו/או באמצעות דואר אלקטרוני, ו/או הודעות SMS ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, למטרות משלוח הצעות שיווק שונות ע"י החברה ו/או מי מטעמה. המשתמש נותן לחברה את הסכמתו המפורשת לביצוע הפעולות האמורות לעיל, ולמשלוח דיוור ישיר אליו בכפוף לזכויותיו עפ"י חוק לבקש הסרתו מרשימת הדיוור הישיר.
 • הינך מסכם ומאשר כי החברה תשמור את פרטיך וההתכתבויות עימך והחברה עשויה ליצור איתך קשר בנוגע לפנייתך לחברה והתיעוד נשמר לצורך שירות לקוחות, טיפול בפנייתך, ניהול ושיפור האיכות.
 • תפעולו התקין ופיתוחו של האתר או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי החברה.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש והרכישה של האתר.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים שלהלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, תמיכה ושירות לקוחות, ניהול ובקרת האתר, כאשר אנו נדרשים לעשות כן על פי הוראת רשות , לשם מניעת נזק לך ו/או לצד ג', כאשר המידע הועלה לאתר על ידך במטרה שיהיה גלוי באופן פומבי לרבות במסגרת פורומים ו/או תגובות ו/או לצורך היענות לבקשותיך ו/או כאשר נעביר פעילותנו לגורם אחר ו/או נתמזג עימו ו/או בכדי לאפשר פעולות שיווקיות שונות ובכלל זאת דיוור ישיר, וכיו"ב.
 • החברה עשויה לאפשר גישה לפרטיך האישיים באמצעות רשימת אינדקס לסוכניה, קבלניה, שותפיה העסקיים, חברות הקשורות אליה או ספקי שירות אחרים במידת הצורך. צדדים שלישיים יוכלו להשתמש בפרטיך האישיים רק לצורך אספקת שירותיהם לחברה ולא יורשו לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים אלה כוללים ספקי IT (כגון ספקי שירותי ענן, ספקי שרתים חיצוניים), חברות מדיה פרסומיות, ספקי שירותי מחקרים וסקרים וכיו"ב.
 • אם תפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;
 • בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של החברה ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

רשימת תפוצה

בכפוף להסכמתך אנו עשויים לשלוח אליך מידע מסחרי אודות מוצרים ושירותים. במקרה זה נבקש הסכמתך על פי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשל"ב 1982. במידה  ואינך מעוניין להמשיך ולקבל המידע יהא עליך לבקש מהחברה בכתב את הסרתך מרשימת התפוצה/מהמאגר באמצעות שליחת בקשתך לכתובת דוא"ל: nadlan@sbaruch.name ו/או באמצעות הודעת SMS לטלפון: 050-450-0980

Cookies

אתר החברה רשאי להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי אתר החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן במחשבך.

אנליזה וניטור

האתר עושה שימוש בכלי Google Analytics שהינו כלי לניטור הפעולות באתר על בסיס מידע אנונימי בלבד, לצורך שיפור השירותים באתר (להלן: "הכלי"). הכלי אוסף מידע כגון תדירות השימוש באתר, באילו דפים ביקרו המשתמשים ובאילו אתרים ביקרו לפני כניסתם לאתר. החברה אינה משתמשת במידע האמור באופן שיש בו כדי לזהות את המשתמשים באתר ובכלל זה אינה מצליבה מידע שמתקבל מהכלי עם מידע אישי שיש לה לגבי משתמשי האתר.  בנוסף, היכולת של הכלי עצמו לעשות שימוש במידע ביחס לשימוש שלך באתר מוגבל על ידי תנאי השירות של הכלי שניתן למצוא ב: http://www.google.com/analytics/terms/us.html ,  ועל ידי מדיניות הגנת הפרטיות של גוגל שניתן למצוא ב: http://www.google.com/policies/privacy . בכל עת תוכל למנוע משימוש במידע שלך על ידי הכלי באמצעות הורדת והתקנת the Google Analytics Opt-out Browser Add-on , שנמצא ב: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

בנוסף, האתר עושה שימוש בפלטפורמת hotjar והאפליקציה עושה שימוש בפלטפורמת Appsee שהינן פלטפורמת אנליזה וניטור המאפשרות איסוף של מידע אגרגטיבי ומידע מזוהה על השימוש באתר או באפליקציה, לפי העניין (זמן הגלישה, באילו מדורים ביקר המשתמש, מהיכן התחבר, וכן הקלטת סשן הגלישה של המשתמש). השימוש במידע המזוהה מוגבל ביותר, והחברה שומרת אחוז מדגמי ממנו בלבד, ולזמן קצר. כמו כן מוגבלת הגישה למידע כאמור למספר אנשים מצומצם ביותר.

אבטחת מידע

החברה משקיעה מאמצים סבירים בישום ושמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים בו. החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע ומשתמשת בשרתי אחסון חיצוניים לרבות של צדדים שלישיים. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם עקב חדירה למידע המוחק אצלה, לרבות פגיעה בפרטיות.

במקרים שאינם תלויים בחברה ו/או מי מטעמה ו/או במקרים של כח עליון, לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל נזק עקיף או ישיר ו/או לפיצוי, שיגרם למשתמש ו/או מי מטעמו אם המידע שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או ישעה בו שימוש שלא בהרשאה.

רשתות חברתיות

זכות לעיין במידע, לתקנו או למחקו

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו באישור בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אם מצאת שהמידע לגביך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם תהיה עילה לסירוב לבקשה זו, נודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות והינך רשאי לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בדיוור ישיר"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין.

 פניות כאמור יש להפנות לחברה בדוא"ל: nadlan@sbaruch.name ו/או לטלפון מספר: 050-450-0980

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות  בכל עת את מדיניות הפרטיות ומבקשת מהמשתמש לשוב ולעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת. השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי והמשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

*בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

*מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

 

דילוג לתוכן